การนำเพลงมาใช้ในกิจกรรมการเรียน


การนำกิจกรรมเพลงที่มาใช้ในกิจกรรมการเรียน กระทำได้หลายโอกาสคือ
1. การใช้นำเข้าสู่บทเรียน เพื่อเป็นการจูงใจและหันเหความสนใจของนักเรียนให้มาสู่บทเรียนที่ครูกำลังจะสอน เช่น จะสอนเรื่องอักษรย่อควรนำด้วยเพลงอักษรย่อรอเธอ เป็นเพลงที่ดัดแปลงมาจากเพลงลูกทุ่งรักห้าปี ซึ่งนักเรียนเคยได้ฟังและร้องได้อยู่แล้ว นำมาใช้ร้องนำแล้วอภิปรายเนื้อหาของเพลงหรือขยายผลให้ช่วยกันหาคำที่ใช้อักษรย่ออื่นๆ มาอีก แล้วจึงสรุปเป็นกฎเกณฑ์
2. การใช้เพลงดำเนินการสอน จะใช้เพลงเป็นตัวหลักสำคัญในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ เช่น จะสอนการเขียนเรื่องตามจินตนาการ หลังจากที่อภิปรายถึงหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการแล้วก็ให้นักเรียนร้องเพลง 3 เพลง ต่อไปนี้ คือ เพลงเที่ยวทะเล เที่ยวน้ำตก เที่ยวสวนสัตว์ ซึ่งใช้ทำนองเพลงเดียวกัน คือเพลงรำวงชาวทะเล จากนั้นให้นักเรียนเลือกเขียนเรื่องตามจินตนาการจากเพลง 1 เรื่อง ตามความพอใจ แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3. การใช้เพลงในการสรุปบทเรียน เพื่อทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนเป็นการย้ำซ้ำเตือนอีกครั้งหนึ่ง เช่น ได้สอนเรื่องชนิดของคำไปแล้วต้องการจะสรุปเนื้อหา ก็ใช้เพลงคำนาม คำสรรพนาน คำวิเศษณ์ คำกริยา คำบุพบท คำสันธาน และคำอุทาน เป็นต้น
 4. การใช้เพลงสำหรับฝึก ซึ่งจะเป็นการฝึก ซึ่งจะเป็นการฝึกให้ออกเสียงหรือย้ำให้เกิดความแน่ใจอีกครั้งหนึ่ง เช่น การสอนคำใหม่ เมื่อสอนคำใหม่แล้วต้องการให้นักเรียนฝึกอ่าน หรือจะให้หาความหมายของคำอีกก็ได้ เช่น จากการใช้เพลงพวงมาลัยคำใหม่
5. ใช้เพลงในการวัดผลและประเมินผล โดยการใช้เพลงเป็นส่วนประกอบในการวัดผล เช่น นักเรียนเรื่องคำซ้อน ซึ่งนอกจากจะใช้เพลงคำซ้อนในการสรุปเนื้อหาแล้ว ก็ยังสามารถใช้เพลงนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องได้อีกด้วยโดยนำคำซ้อนในเนื้อเพลงมาแต่งเป็นประโยคเป็นเรื่องราว หรือให้นักเรียนหาคำซ้อนเพิ่มเต็มจากเนื้อเพลงตามความสามารถของแต่ละบุคคล
“ภาษาพาสุข สนุกกับเพลง” เป็นผลงานเพลงซึ่งใช้ควบคู่กับแถบบันทึกเสียงร้องประกอบดนตรี ที่มุ่นเน้นให้ผู้เรียนและผู้สนใจได้รับความรู้ควบคู่กับความบันเทิง เรียนอย่างมีความสุขจากบทเพลงสั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่แต่งตามทำนองเพลงลูกทุ่งที่นักเรียนคุ้นเคย จึงทำให้ร้องง่ายจำง่าย ช่วยเสริมและสรุปความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาไทยให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี สรุปเนื้อหาที่ยากให้ง่ายขึ้นทำให้ผู้เรียนเข้าใจแจ่มแจ้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อลูกศษย์ตัวน้อยๆ ที่รักยิ่งของครูและผู้ที่สนใจได้อย่างกว้างขวาง ขออนุญาตพร้อมทั้งขอขอบคุณท่านเจ้าของทำนองเพลงเดิม ที่ได้นำผลงานของท่านมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

ข้อมูลจาก : สุนันทา สุนทรประเสริฐ
                   ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนสุพรรณภูมิ
                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณภูมิ เขต ๑

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น