ภาษาพาสุข สนุกกับเพลง


การเรียนการสอนภาษาไทย นอกจากมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้ว การสร้างบรรยากาศให้เต็มไปด้วยความรื่นรมย์ความสุขสนุกสนานเป็นสิ่งสำคัญเพราะนักเรียนจะได้เห็นว่าวิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่น่าเรียน ไม่ใช่วิชาที่น่าเบื่อหน่ายอีกต่อไป ดังนั้นเพลงจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนให้ดีขึ้นได้ เพลงกับเด็กเป็นของคู่กัน โดยเฉพาะเด็กไทยได้รับการปลูกฝังให้เพลงมาตั้งแต่เกิด ได้ฟังการกล่อมเห่ของปู่ ย่า ตา ยาย ให้หลับไปด้วยความสุขความอบอุ่นว่ามีคนอยู่เคียงข้างกาย เพลงจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจของทุกคนให้อ่อนโยนลงได้ ทำให้เกิดความเพลิดเพลินเจริญใจ จึงเป็นสิ่งที่ควรนำมาสอดแทรกไว้ในบทเรียนบ้าง ตามความเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านเพลงลูกทุ่ง เพลงไทยเดิม และเพลงพื้นบ้านอีกด้วย

ข้อมูลจาก : สุนันทา สุนทรประเสริฐ
              ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนสุพรรณภูมิ
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณภูมิ เขต ๑

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น